Algemene Voorwaarden en Disclaimer

DataCT Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden:
Deze Algemene Voorwaarden
DataCT:
De Besloten Vennootschap DataCT handelend onder de naam `DataCT' gevestigd te Utrecht.
De Afnemer:
Een particuliere/natuurlijke of zakelijke (rechts)persoon met wie DataCT een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.
Overeenkomst:
Een schriftelijk contract tussen DataCT en de Afnemer waarin de dienst(en) die DataCT levert aan Afnemer is opgenomen.
Diensten:
De diensten waarvan levering met de Afnemer is overeengekomen in de Overeenkomst , zoals bijvoorbeeld: Registreren van domeinnamen in samenwerking met onder andere doch niet alleen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland te Arnhem en overige stichtingen; beheren van servers van DataCT waarop gegevens en programmatuur elektronisch worden opgeslagen, geraadpleegd, bewerkt of getransporteerd; verzorgen van overige diensten zoals vermeld in de Overeenkomst ; overige diensten zoals expliciet vermeld in de Overeenkomst.
Programmatuur:
De Programmatuur die door DataCT aan de Afnemer wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van de diensten van DataCT.
Wachtwoord:
De code bestaande uit een cijfer en/of lettercombinatie waarmee de Afnemer in combinatie met de Gebruikersnaam toegang krijgt tot de diensten van DataCT.
Gebruikersnaam:
De door DataCT aan de Afnemer toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers en/of letters, waarmee de Afnemer in combinatie met het Wachtwoord toegang heeft tot de diensten van DataCT.
IP-adres:
Een uniek nummer bestaande uit 4 reeksen cijfers die op het Internet gebruikt worden voor het uniek identificeren van machines en/of een locatie.
Domeinnaam:
Een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere Internet gerelateerde dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door de Afnemer, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied of soort, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.
- Specifieke voorwaarden voor een .nl domeinnamen klik hier. Ieder individu of rechtspersoon die een .NL domein registreert dient akkoord te gaan met deze voorwaarden. Deze voorwaarden van SIDN zijn mede van toepassing op deze overeenkomst.
- Voor alle domeinnamen : Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
In geval van twijfel over de identiteit van particulieren die een domeinnaam aanvragen kan DataCT ter controle een kopie van een identiteitsbewijs opvragen.

1. Algemeen/toepasselijkheid voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van DataCT en elke rechtsbetrekking tussen DataCT en de Afnemer.
b. Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van eerdere Algemene Voorwaarden.
c. Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met DataCT schriftelijk tot stand zijn gekomen en door DataCT als zodanig zijn aanvaard.
d. Door de Afnemer gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden zijn niet van toepassing.
e. In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de Afnemer eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.
f. DataCT is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina's van DataCT. Indien de Afnemer wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

2. Aanbiedingen en het tot stand komen van een Overeenkomst

a. Alle door DataCT gedane offertes zijn vrijblijvend. DataCT heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de Afnemer verstrekte gegevens.
b. De Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte door de Afnemer DataCT heeft bereikt op de wijze als in lid d van dit artikel aangegeven. Een acceptatie brengt met zich mee dat de Afnemer een offerte volledig invult, ondertekent en voorziet van gewenste geldige bescheiden.
c. Zolang er nog geen sprake is van een fysieke verbinding of in geval van aanvraag van een Domeinnaam een toewijzing en/of levering van overige diensten en producten die DataCT aan de Afnemer levert kan DataCT haar gedane aanbod na aanvaarding nog herroepen.
d. Aanvaarding door de Afnemer van een gedane offerte dient te geschieden door de offerte op iedere pagina geparafeerd en onderaan de laatste pagina ondertekend en gedagtekend per post of fax aan DataCT te retourneren. Indien dit uitdrukkelijk door DataCT wordt aangegeven kan aanvaarding ook op andere wijze, bijvoorbeeld door e-mail geschieden.
e. Indien in de acceptatie ten aanzien van de offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid van welke aard dan ook, door de Afnemer zijn aangebracht, komt in afwijking van lid b. van dit artikel de Overeenkomst eerst tot stand indien DataCT aan de Afnemer heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk apart tussen partijen te worden overeengekomen.
f. Voor zover de Afnemer zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een Overeenkomst met DataCT aangaat, dient deze zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de Afnemer aan te tonen.
g. DataCT behoudt zich het recht voor een ieder te weigeren als klant.

3. De Overeenkomst

a. Termijn
De duur van een Overeenkomst voor een Domeinregistratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie. Tenzij de Overeenkomst anders vermeldt wordt een Overeenkomst voor alle overige producten en/of Diensten van DataCT aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor een zelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de Afnemer of door DataCT zoals omschreven in artikel 3b.
b. Opzegging
Opzegging van een Overeenkomst door de Afnemer dient minimaal een kalendermaand voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. DataCT heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van een kalendermaand in acht dient te worden genomen. Opzegging door Afnemer kan uitsluitend schriftelijk of per fax, waarbij als opzegdatum geldt de datum waarop DataCT de opzegging ontvangt.
c. Prijswijziging
Indien na het sluiten van de Overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de met de Afnemer overeengekomen prijs. Prijsverhogingen na een periode van 3 maanden zullen worden doorberekend aan de Afnemer, doch deze heeft gedurende een kalendermaand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de Overeenkomst te beëindigen, op de manier zoals bij 3b beschreven. Reeds verschuldigde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats.
d. Meerwerk/extra kosten
Indien DataCT ten behoeve van de Afnemer werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.
e. Overschrijding dataverkeer
De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (in en uitgaand gesommeerd) . Extra afname dataverkeer brengt kosten met zich mee (Euro 10,00 per GB). Bij reseller accounts wordt géén gemiddelde over alle accounts berekend. De logfiles en administratie van Aanbieder leveren het bewijs terzake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer/en zijn bepalend, behoudens tegenbewijs door de Afnemer. Zulks geschiedt conform de bepalingen in de Overeenkomst.
f. Wet Koop op Afstand
Bij elke bestelling geeft de Afnemer direct opdracht tot het aanmaken van hostingpakketten dan wel het registreren van domeinnamen. Er kan hierdoor geen beroep worden gedaan op de Wet koop op Afstand.

4. Prijs

a. Alle prijzen voor de Diensten en/of producten van DataCT worden in rekening gebracht vanaf het totstandkomen van de Overeenkomst. DataCT stelt haar facturen in Euro's op.
b. Door de Afnemer betaalde vergoedingen zien slechts op door DataCT verstrekte Diensten en zien derhalve niet op bijvoorbeeld door Afnemer te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van DataCT of transport van informatie tussen het systeem van DataCT en de Afnemer.

5. Betaling

a. Facturen dienen door de Afnemer te zijn voldaan binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde datum. Indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de door DataCT geleden en te lijden schade. Indien DataCT tot buitengerechtelijke incasso overgaat komen de kosten daarvan ad 15% over de hoofdsom/factuurbedrag, met een minimum van Euro 50,00 en vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de Afnemer. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf de vervaldata van de facturen.
b. Betalingen dienen door de Afnemer te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de Afnemer op verrekening met een vordering op DataCT is uitgesloten.
c. Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
d. DataCT is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Afnemer. DataCT kan naar aanleiding daarvan redelijke zekerheid - in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie - voor nakoming van betalingsverplichtingen van de Afnemer verlangen. Afnemer is verplicht op het eerste verzoek van DataCT daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.
e. Zolang de Afnemer geen volledige betaling heeft verricht, kan hij geen gebruik maken van de Diensten van DataCT en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde Domeinnaam ter beschikking van DataCT, zulks ongeacht de rechten welke de Afnemer op deze Domeinnaam zou kunnen doen gelden Van die rechten wordt de Afnemer geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten. DataCT draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door de Afnemer van zijn recht(en) op de Domeinnaam of voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
f. Alle pakketen wordt één jaar vooruit gefactureerd, met uitzondering van de Resellerpakketen en de VPS systemen, deze worden per drie maanden gefactureerd. Van deze bepaling kan in individule gevallen worden afgeweken.

6. Levering/levertijd

a. Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de Afnemer zal DataCT zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de diensten zoals vermeld in de Overeenkomst.
b. Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de Afnemer bij aanvang van de Overeenkomst menen dat zijdens DataCT geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient de Afnemer DataCT in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan DataCT zijn toe te rekenen, dan is de Afnemer uitsluitend gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en heeft hij uitsluitend recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de betreffende Diensten.
c. Naast de levering van hetgeen hierboven in artikel 6a is genoemd krijgt de Afnemer de mogelijkheid om voor ondersteuning, op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur, gebruik te maken van de DataCT helpdesk door middel van e-mail en telefoon. Deze service is bij de prijs inbegrepen, met uitzondering van de kosten om de helpdesk te bereiken. DataCT behoudt zich het recht voor om de openingstijden van de helpdesk eenzijdig te wijzigen.
d. DataCT is gerechtigd de levering van Diensten op te schorten indien zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Afnemer en aan een door DataCT verlangde waarborgsom of zekerheidstelling zoals genoemd in artikel 5d niet wordt voldaan of indien het (nagenoeg) vaststaat danwel aannemelijk is dat de Afnemer niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
e. DataCT is eveneens gerechtigd de levering van de Diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien: 1) de Afnemer op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen 2) DataCT aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde diensten/ Programmatuur, al dan niet door de Afnemer 3) er sprake is van een overmachtssituatie zoals genoemd in artikel 14a.
f. DataCT kan Afnemer nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken danwel ingeval zich één van de onder artikel 6d of artikel 6e genoemde situaties voordoet.

7. Verplichtingen van DataCT

a. Aan de zijde van DataCT bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de Afnemer te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.
b. DataCT draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. DataCT kan niet garanderen dat de telefoonlijn, kabelverbinding en/of andere verbindingen met DataCT en/of het Internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer DataCT van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, etc).
c. DataCT staat niet in voor geschiktheid van de Diensten voor het doel dat de Afnemer voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan DataCT kenbaar is gemaakt. De Afnemer doet afstand van zijn recht op vernietiging van de Overeenkomst wegens dwaling.

8. Verplichtingen van de Afnemer

a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Afnemer zelf apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur aan te schaffen om DataCT in staat te stellen de Diensten zoals overeengekomen aan hem te verlenen.
b. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, Programmatuur, hulpapparatuur en verbindingen noodzakelijk om de Diensten operationeel te laten zijn. De Afnemer draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar site.
c. De Afnemer verricht generlei handelingen, zoals het opstarten van processen/programma's op de systemen van DataCT, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van DataCT en/of overige internetgebruikers naar het oordeel van DataCT zouden kunnen hinderen.
d. Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de Afnemer ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de Netiquette, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden,doorverwijzen naar of het aanwezig zijn van (kinder)pornografie en ander sex-gerelateerd materiaal, copyrighted materiaal, pirated software, hacker programma's of archieven; het verspreiden van MP3 en/of warez, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijzeig vallen van personen, websites te subhosten, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken) waarbij de Afnemer enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid. De Afnemer is in bepaalde gevallen vrij in de keuze welke CGI scripts te gebruiken. DataCT behoudt zich het recht voor zonder enige waarschuwing CGI scripts te deactiveren die de normale server werking beïnvloeden. Het is de Afnemer niet toegestaan hun eigen chat room, IRC of IRC bots te installeren. Deze hebben vaak de eigenschap een systeem te zwaar te beïnvloeden.
e. Voor schade aan DataCT of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is de Afnemer aansprakelijk.
f. DataCT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de Afnemer verstrekte toegang tot- en gebruik van de Diensten en systemen van DataCT buiten gebruik te stellen wanneer de Afnemer handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de Afnemer in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.
g. DataCT is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van de Afnemer. De Afnemer vrijwaart DataCT tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
h. Het is de Afnemer niet toegestaan zijn Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij DataCT daaraan voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.
i. Het is de Afnemer niet toegestaan hem door DataCT ter beschikking gestelde Programmatuur te kopiëren anders dan voor eigen gebruik en voor het maken van back-ups. De Afnemer mag aan de Programmatuur, alsmede aan de door hem gemaakte back-ups geen wijzigingen aanbrengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DataCT.
j. Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toegestaan aan de Afnemer. Het is de Afnemer niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de Diensten van DataCT gebruik te laten maken of zijn Gebruikersnaam aan derden beschikbaar te stellen.
k. Het is de Afnemer niet toegestaan de host in diskrediet te brengen.

9. Persoonsgegevens

a. De Afnemer geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die DataCT aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd.
b. De Afnemer kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van DataCT zijn opgeslagen.

10. Programmatuur en Intellectuele eigendom

a. Aan de Afnemer wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verstrekt met betrekking tot de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. De Afnemer gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de Programmatuur en de documentatie.
b. De Afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaarmaken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de Diensten en back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopie�n zal de Afnemer alle tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, in stand laten.
c. De Afnemer onthoudt zich van het (laten) aanbrengen van enige wijziging en/of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) Programmatuur en/of enige merken, copyright, notices of andere aanduidingen.
d. Het is de Afnemer niet toegestaan derden gebruik van de Programmatuur en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.

11. Domeinnamen en IP-adressen

a. Indien is overeengekomen, dat DataCT voor de Afnemer zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
b. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan , de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam en/of IP-adressen. DataCT vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
c. Een aanvrager kan uitsluitend uit de bevestiging van DataCT, inhoudende dat de gevraagde Domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
d. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Afnemer en de Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de Domeinnaam. De Afnemer vrijwaart DataCT tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam DataCT geen bemiddeling heeft verleend.

e. De verantwoordelijkheid voor het up to date houden van domeinnaam registratie en registratiegegevens van de domeinnaam ligt bij de Afnemer.
f. DataCT wijzigt de contractant en domeinnaam houdergegevens een maal per jaar gratis, bij meerdere wijzigingen per jaar worden € 15,00 per domein administratie kosten in rekening gebracht.
g. DataCT verstrekt enkel .nl domeinnaam tokens aan domeinnaamhouders, zoals die vermeld staan in de who-is database van de SIDN. De domeinnaamhouder dient het verzoek tot het verstrekken van het token schriftelijk per aangetekend schrijven bij DataCT in te dienen.
 

12. Online Bestellingen vanaf 02-03-2012

a: Betalingen per overschrijving dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan. Indien deze betaling niet binnen de gestelde termijn voldaan wordt zal de order worden verwijderd.
Domeinnamen worden pas geregistreerd nadat de betaling is voldaan. Hierdoor kan het voorkomen dat een domeinnaam in de tijd tussen bestelling en ontvangst van betaling door een andere partij is geregistreerd. DataCT kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
b: Indien een bestelling online of per overschrijving is voldaan, krijgt de Afnemer 30 dagen voor vervaldatum van het jaarcontract een factuur voor de nieuwe contractsperiode.
Dit gebeurt door middel van een email met daarin deze factuur en de mogelijkheid de betaling online te voldoen. Op deze email volgen enkele herinneringen. Wordt de betaling niet voldaan, dan vervallen na afloop van de contractperiode de hostingpakketten en/of de domeinnamen en zullen deze worden opgeheven. Een jaarcontract kan ook altijd tussentijds worden opgezegd, de hostingpakketten en/of domeinnamen zullen dan automatisch vervallen en worden opgeheven aan het eind van de contractdatum.
c: Bestellingen die per automatische incasso zijn voldaan, worden automatisch verlengd waarbij de factuur voor de nieuwe contractperiode rond de vervaldatum naar de Afnemer wordt gestuurd en automatisch wordt geincasseerd van de opgegeven bankrekening van de Afnemer. Een jaarcontract kan ook altijd tussentijds worden opgezegd, de hostingpakketten en/of domeinnamen zullen dan automatisch vervallen en worden opgeheven aan het eind van de contractdatum.
d: Indien de Afnemer abusievelijk heeft verzuimd de factuur voor de nieuwe contractperiode te voldoen en de hostingpakketten en/of domeinnamen zijn opgeheven, kan DataCT niet aansprakelijk worden gehouden voor het feit dat de domeinnamen door een andere partij zijn geregistreerd en/of data op de servers verloren is gegaan.

 

13. Beheer van de systemen van DataCT

a. DataCT is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.
b. DataCT is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure van de Diensten.
c. DataCT is niet aansprakelijk voor schade van de Afnemer als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde.

14. Ontbinding

a. DataCT is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de Afnemer een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
b. DataCT heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Afnemer in staat van faillissement wordt gesteld, in surséance van betaling verkeert, faillissement danwel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de Afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
c. DataCT kan bij ontbinding van de Overeenkomst de registratie van de Domeinnaam van de Afnemer ongedaan maken. Terzake aanvaardt DataCT geen enkele aansprakelijkheid.

15. Overmacht

a. In geval van overmacht kan de Afnemer DataCT nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien DataCT niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, (lucht)verkeersongevallen, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen.
b. Indien door overmacht DataCT langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de inmiddels door DataCT gemaakte kosten door de Afnemer.

16. Limitering van Aansprakelijkheid

a. Behalve op de in artikel 6b genoemde restitutie kan de Afnemer geen aanspraak maken op enige vergoeding door DataCT van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering van de Diensten.
b. DataCT is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst met de Afnemer nooit aansprakelijk voor door de Afnemer geleden indirecte- dan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. De Afnemer is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden.
c. DataCT's aansprakelijkheid is gelimiteerd tot directe, materiëele schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door de Afnemer voor geleverde Diensten aan DataCT betaalde bedragen.
d. Schade waarvoor DataCT op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan DataCT te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Afnemer aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
e. De Afnemer is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende gebruikers/Domeinnaam, wachtwoorden en het e-mailadres. DataCT is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. DataCT is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de Afnemer op haar systemen worden geplaatst.
f. DataCT is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Afnemer die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Diensten van DataCT.
g. De Afnemer vrijwaart DataCT tegen alle aanspraken van derden terzake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de Diensten van DataCT en/of het Internet door de Afnemer.

17. Verval van vorderingen

a. Alle rechtsvorderingen van de Afnemer jegens DataCT, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

18. Geschillen

a. Op elke overeenkomst tussen DataCT en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen DataCT en de Afnemer.
b. Indien de Afnemer, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van art. 17.b, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat DataCT een beroep op art. 17.b heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
c. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

 

19. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht stelt particulieren in staat om, volgens de wet "Koop op afstand", een dienst die via internet wordt afgenomen binnen 7 werkdagen te annuleren.
Deze 7 werkdagen gaan in op het moment dat de overeenkomst wordt afgesloten.

Het herroepingsrecht is in de volgende gevallen niet geldig:
- Het herroepingsrecht vervalt indien er sprake is van maatwerkproducten.
Hieronder valllen onder andere de registratie van domeinnamen en het op maat maken van het hostingpakket. DataCT maakt bij domeinregistratie namelijk kosten die niet restitueerbaar zijn.
- Het herroepingsrecht vervalt indien de klant al gebruikmaakt of gebruik heeft gemaakt van de dienst.
- Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor zakelijke klanten.

 
20. Slotbepalingen

a. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
b. De Afnemer is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van DataCT, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.
c. De Afnemer verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door DataCT van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde zover DataCT nakoming van de Overeenkomst met de Afnemer garandeert.
d. Wijzigingen in de bevoegdheid van de Afnemer, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover DataCT eerst van kracht worden nadat DataCT daarvan schriftelijk door Afnemer in kennis is gesteld.
e. De Afnemer is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan DataCT. De Afnemer kiest in haar relatie tot DataCT uitdrukkelijk domicilie op het laatste door Afnemer aan DataCT schriftelijk opgegeven adres.
f. De Afnemer dient ingeval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsanerings-regeling DataCT hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.
g. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van DataCT (www.datact.nl) en vandaar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door DataCT.

DataCT Disclaimer

Aansprakelijkheid

Deze website bevat gegevens die naar ons beste weten en overtuiging voldoen aan de regelgeving die in Nederland van kracht is. DataCT kan geen verzekering betreffende de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze website en de gegevens in andere landen of rechtsgebieden geven. DataCT kan de voorwaarden te allen tijde intrekken of wijzigen.
Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze site kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft.
Onze nieuwsvoorziening via de mailinglists is een extra service voor bezoekers, waaraan wij uiteraard veel zorg besteden. Er zijn echter vele mogelijke redenen waardoor een e-mail zijn bestemming niet bereikt. DataCT aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor het niet of te laat ontvangen van informatie.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan DataCT of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan DataCT en vrijwaren DataCT derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van DataCT worden verveelvoudigd. Mocht DataCT op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft DataCT het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.
De website kan links bevatten naar websites die buiten het dataCT.nl domein liggen. DataCT is niet verantwoordelijk voor deze websites. De links naar zulke web sites worden aangebracht voor uw gemak en impliceren niet dat DataCT die websites of de inhoud daarvan ondersteunt.

Privacy

Op verschillende plaatsen op de site heeft de bezoeker de mogelijkheid persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden verwerkt in bestanden die eigendom zijn van DataCT Wolvenplein 13, 3512 CK Utrecht. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van administratie en nooit zonder toestemming van de bezoeker aan derden verstrekt.

Opmerkingen over de website
Stuur suggesties en opmerkingen over onze site naar onze webmaster.

DataCT Domeinnaam actie

Actievoorwaarden .nl en .eu domeinnamen voor Euro 1,- inc BTW

Looptijd : 8-05-2014 t/m 23-05-2014

Gedurende de actieperiode, welke van 26-04-2012 tot en met 31-12-2012 loopt, bieden wij de .NL en .EU-domeinnamen aan voor de actieprijs van  slechts €1,-.

Deze prijs geld voor de registratieperiode van één jaar, daarna wordt de standaard prijs in rekening gebracht

Deze actie geldt uitsluitend voor de registratie van nieuwe .nl en ,eu domeinnamen of de verhuizing van bestaande .nl en .eu domeinnamen naar DataCT gedurende de genoemde actieperiode.

De actie geldt niet voor bestaande domeinnamen die al reeds bij DataCT zijn geregistreerd en domeinnamen die niet middels de website worden besteld.

© DataCT B.V. sinds 1999 - Alle op deze website getoonde prijzen zijn inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld.